Inici Presentació Dades del curs Programa Equip docent Tallers Contacte Àrea Participants
 
Adreçat a:
 • Diplomats i graduats en infermeria interessats en les cures al malalt cardiovascular en les seves vessants preventiva, assistencial i rehabilitadora. Tant d’unitats d’hospitalització com d’urgències, crítics i/o emergències.

Organitza:

 • Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de l’Escola Universitària d’Infermeria Universitat de Barcelona.


Objectiu del Curs:

 • Proporcionar al professional d’infermeria coneixements específics que li permetin administrar cures infermeres a malalts amb problemes cardiològics i/o vasculars en l’àmbit de l’atenció primària, hospitalària i extrahospitalària.


Acreditació:

 • La Universitat de Barcelona expedirà un Diploma de Màster en Atenció d’Infermeria al Malalt Cardiovascular als alumnes que hagin superat les diferents avaluacions i complert els requisits d'assistència.
 • Crèdits: 60 Crèdits ECTS.
 • Amb acreditació de Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril·lació Externa Automàtica (DEA), més Suport Vital Avançat (SVA), d’acord amb les recomanacions de l’European Resuscitation Council (E.R.C.). Crèdits reconeguts pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries


Lloc de realització:

 • Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.
  Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge.
  Edifici aulari
  Carrer de la Feixa Llarga s/n
  08907 L’Hospitalet de Llobregat


Organització de la docència del curs:

 • Duració del curs: 2 d'octubre de 2018 - 4 de juny de 2019
 • Les classes teòriques seran tots els dimarts (excepcionalment hi haurà un dijous).
 • En horari de matí i tarda (de 9 a 13.30 i de 15 a 19 hores).
 • Les tutories del treball de recerca no es realitzaran en dimarts.
 • Durant els mesos de febrer-maig es realitzaran les pràctiques hospitalàries, en horari de matí i tarda


Avaluació:

 • Assistència al 80% de les classes com a mínim (15% de la nota global).
 • Superar tres proves escrites (50% de la nota global).
 • Elaborar i presentar el treball de recerca (20% de la nota global).
 • Realitzar les pràctiques hospitalàries (15% de la nota global).


Idioma d’impartició:

 • Aproximadament el 50% en català i el 50% en castellà.


Preu:

 • 3.000 €


Núm. Places:

 • 30

 


Matrícula 2018-2019:

 
 

Matrícula tancada!


 
 

Copyright (c) 2018 - infermeriacardiovascular.com, IL3 i Universitat de Barcelona