Inici Presentació Dades del curs Programa Equip docent Tallers Contacte Àrea Participants
 
Adreçat a:
 • Diplomats i graduats en infermeria interessats en les cures al malalt cardiovascular en les seves vessants preventiva, assistencial i rehabilitadora. Tant d’unitats d’hospitalització com d’urgències, crítics i/o emergències.

Organitza:

 • Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de l’Escola d’Infermeria Universitat de Barcelona.


Objectiu del Curs:

 • Proporcionar al professional d’infermeria coneixements específics que li permetin administrar cures infermeres a malalts amb problemes cardiològics i/o vasculars en l’àmbit de l’atenció primària, hospitalària i extrahospitalària.


Acreditació:

 • La Universitat de Barcelona expedirà un Diploma de Màster en Atenció d’Infermeria al Malalt Cardiovascular als alumnes que hagin superat les diferents avaluacions i complert els requisits d'assistència.
 • Crèdits: 60 Crèdits ECTS.
 • Amb acreditació de Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril·lació Externa Automàtica (DEA) pel CCFCPS, més Suport Vital Avançat (SVA), d’acord amb les recomanacions de l’European Resuscitation Council (E.R.C.). Crèdits del CCR.


Lloc de realització:

 • Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.
  Campus Bellvitge.
  Edifici aulari
  Carrer de la Feixa Llarga s/n
  08907 L’Hospitalet de Llobregat


Organització de la docència del curs:

 • Duració del curs: 29 de setembre de 2020 - 8 de juny de 2021
 • Les classes teòriques seran tots els dimarts (excepcionalment hi haurà un dijous).
 • En horari de matí i tarda (de 9 a 13.30 i de 15 a 19 hores).
 • Les tutories del treball de recerca no es realitzaran en dimarts.
 • Durant els mesos de febrer-maig es realitzaran les pràctiques hospitalàries, en horari de matí i tarda


Avaluació:

 • Assistència al 80% de les classes com a mínim
 • Superar tres proves escrites
 • Elaborar i presentar el treball de recerca
 • Realitzar les pràctiques hospitalàries


Idioma d’impartició:

 • Aproximadament el 50% en català i el 50% en castellà.


Preu:

 • 3.250€


Núm. Places:

 • 30

 


Matrícula 2020-2021:

 
 

Procés d'inscripció

NOU CALENDARI

A partir del 4 de maig (a les 11h.) i fins el 3 de juliol de 2020 podreu iniciar el procés d'inscripció emplenant el formulari d'inscripció. S'hi ha d'accedir a través del següent link (actiu a partir d'aquesta data):

Un cop emplenat el formulari, el web us remetrà al portar de pagament, per abonar el 10% de l'import del màster en concepte de prematriculació.

Finalment, heu d'enviar per correu-e de la secretària del curs (taniamartinez@il3.ub.edu) la següent documentació:

 • DNI
 • Fotografia en color format carnet
 • Títol universitari de diplomat / graduat o de la certificació acreditativa de la seva expedició.
 • Currículum vitae
 • Justificant del pagament del 10% de la prematrícula.

La data d'inscripció és quan es confirma la recepció d'aquesta documentació.

L'import restant del preu de la matrícula (90%) es pagarà de la següent forma i terminis (només per a clients particulars):

 • 50% 15 dies abans de l'inici del curs
 • 40% abans del 15 de gener de 2021

L'import pagat en concepte de prematrícula (10%) només es retornarà en el cas de no haver estat admès o bé d'anul•lació del curs.

L'impagament de la darrera quantitat fraccionada en la data prevista, suposarà l'anul·lació de la matrícula, la baixa del curs i no es retornaran cap de les quantitats abonades.

Els membres d'Alumni podran beneficiar-se d'un descompte del 10% en el preu de la matrícula (amb un límit de 200€). És responsabilitat de l'alumne, informar de la seva voluntat d'acollir-se al descompte. No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.

 

Proceso de inscripción

NUEVO CALENDARIO

A partir del 4 de mayo (a las 11h.) y hasta el 3 de julio de 2020 podrá iniciar el proceso de inscripción rellenando el formulario de inscripción. Se debe acceder a través del siguiente link (activo a partir de esta fecha):

Una vez cumplimentado el formulario, la web le remitirá a la pasarela de pago, para abonar el 10% del importe del máster en concepto de prematriculación.

Finalmente, se debe enviar por correo-e a la secretaria del curso (taniamartinez@il3.ub.edu) la siguiente documentación:

 • DNI
 • Fotografía en color formato carnet
 • Título universitario de DUE / graduado o de la certificación acreditativa de su expedición.
 • Currículum vitae
 • Justificante del pago del 10% de la prematrícula.

La fecha de inscripción es la del acuse de recibo de esta documentación.

El importe restante del precio de la matrícula (90%) se pagará en los siguientes plazos (sólo para clientes particulares):

 • 50% 15 días antes del inicio del curso
 • 40% antes del 15 de enero de 2021

El importe pagado en concepto de prematrícula (10%) sólo se devolverá en el caso de no ser admitido o anulación del curso.

El impago de la última cantidad fraccionada en la fecha prevista, supondrá la anulación de la matrícula, la baja del curso y la no devolución de las cantidades ya abonadas.

Los miembros de Alumni podrán beneficiarse de un descuento del 10% en el precio de la matrícula (con un límite de 200€). Es responsabilidad del alumno informar de su voluntad de acogerse al descuento. No se aplicarán descuentos una vez iniciado el curso.

 
 

Copyright (c) 2020 - infermeriacardiovascular.com, IL3 i Universitat de Barcelona